Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.


Άρθρο 38
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8
του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45
του ν. 3773/2009 (Α΄120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012
(Α΄35), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χει−
μερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρω−
ταθλήματα ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών − νέων
γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων − κορασίδων (εφε−
ξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των
κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα
νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της
εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμ−
μετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8)
τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλή−
ματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ
(8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8)
τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η
διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊ−
κά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνω−
ρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της
εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύ−
ουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
β΄της παραγράφου αυτής.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς
Αγώνες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς
Αγώνες Νεότητας.
στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους
Αγώνες όλων των κατηγοριών.
ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους
Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες.
η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρω−
παϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνω−
ρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους
Σχολικούς Αγώνες».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ.
8 του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008 (Α΄210), με τις παρα−
γράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α΄29),
το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, (Α΄120) και το άρθρο 53
του ν. 4049/2012 (Α΄35), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς
ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρω−
παϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών
– νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχά−
νουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση
ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήμα−
τος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον
παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε
οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους
και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού
των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή
είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών
και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις
εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την ει−
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω
να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής
τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του
σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται
με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον
παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό
άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνε−
ται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως
8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών,
νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η
έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών –
γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
παίδων – κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχο−
λικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών − νέων γυναικών,
εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγρά−
φεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισα−
κτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των
προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής δι−
ακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών−
τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων
ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγρά−
φου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμ−
φωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό
τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον
συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το
90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισα−
χθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό
έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση
του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:
1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυ−
μπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για ει−
σαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήμα−
τα ανδρών−γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων –
κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας
επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύ−
ξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, πα−
ρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα
παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισα−
γωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλή−
ματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
παίδων − κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση
ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται
προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20%
προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήμα−
τα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων,
παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι..
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήμα−
τα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30%
για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για
εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, πα−
ρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νεότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή
σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγρά−
φου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που
καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα
νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπό−
θεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε
Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να
ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοι−
χες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.
5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους Σχολικούς Αγώ−
νες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..
6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των
κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή
τμήμα Α.Ε.Ι..
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει
πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγορι−
ών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που
παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά
1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση δι−
άκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατη−
γοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνω−
ση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα
ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά
αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση
οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχι−
στον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά
άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από
αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδί−
ες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα
πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των
αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός
αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών−τριών της ομά−
δας του−της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού,
των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του
αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών−
τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά
τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου
εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επό−
μενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο
ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας.
Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό
της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην
αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς
− Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για
εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή
ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η
νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την
προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύ−
χθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,
λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου,
των σχολείων ως σωματείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται
από μαθητή−τρια – αθλητή−τρια, που μεταγράφεται είτε
από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο
της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχο−
λικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλή−
ματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν
ισχύει, όταν αφορά μαθητή−τρια – αθλητή−τρια που ήταν
μόνιμος−η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά
μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή−
τρια – αθλητή−τρια που ο ασκών την επιμέλειά του−της
εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών
του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η
νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς
αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προ−
βλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης
για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμή−
μα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και
τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλη−
τές−τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη
από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7
της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των
εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον
του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε
άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές−τριες που εισά−
γονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρού−
σας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την
ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη
διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του−της χορηγεί
την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως
7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση
στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της
ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρό−
τερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνε−
ται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε
περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε
Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατα−
κτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς
ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια
Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των
κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων
γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή
ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που
κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατό−
πιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς
τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση,
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από εισήγηση του
αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί
απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστη−
ριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το
δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ο αθλητής
ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή
της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομη−
νία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα
πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης,
κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί
το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα
επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».
3. Μετά το τέλος της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 (Α΄121), όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.
3708/2008 (Α΄210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
17 του ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009,
(Α΄120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄35), προστί−
θεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή
8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς
Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς
Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση
για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. με την προϋπό−
θεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής».
4. H παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008
(Α΄210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.
3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α΄120)
και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄35), αντικαθίσταται
ως εξής:
«13. Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως
και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπια−
κούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της
απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον
αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό».
5. H παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008
(Α΄210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του
ν. 3748/2009 (Α΄29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α΄120)
και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄350), αντικαθίσταται
ως εξής:
«21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται
ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορη−
γούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και
οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του
νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί
ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά
χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδα−
φίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα
και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31
του παρόντος νόμου».
6. Μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως ισχύει προστίθεται νέα παρά−
γραφος 23 ως εξής:
«23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας
των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών
ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο
αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή
αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε
ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται
είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στε−
νού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους Ο.Τ.Α. όλων
των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με
αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου
να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου,
όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή
Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η άδεια χορηγείται από
τον φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συ−
νοδεύεται υποχρεωτικά: α) με βεβαίωση της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους
θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά πε−
ρίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα
έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας
που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και
β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας,
η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων
ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία
θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί
και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που θα συμμετάσχει
στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους
εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους
αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορη−
γεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή η Ελληνική
Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών προκειμένου για τους
κωφούς αθλητές, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γε−
νική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)».
7. α. Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
130/2000,(Α΄113), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθη−
κε με την περίπτωση α΄της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 3262/2004 (Α΄173) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλο−
γή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των
Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα,
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999
(Α΄121), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκά−
στης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης,
με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσω−
πο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία
δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός
ισχύει, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο
της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης, για
οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπλη−
ρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή
του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
της θητείας αυτού».
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α΄της παρα−
γράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1.2.2013.
8. α. Οι περιπτώσεις β΄και γ΄της παρ. 2 του άρθρου
40 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α΄228)
και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α΄35)
αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Πρόεδρο των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αθηνών,».
β. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ζ΄και η΄της παρ. 4 του άρθρου
40 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α΄228)
και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α΄35)
αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλη−
μάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία
τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υπο−
στήριξη του Αθλητισμού, δ) Συνεργάζεται με τα Περιφε−
ρειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.), της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταγράφοντας τις
ανάγκες και την αθλητική δυναμική κάθε περιοχής της
χώρας, ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα κατασκευής
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση
των ΠΕ.Σ.Α.Σ., η) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που τυχόν
ανακύπτει στο πλαίσιο των προαναφερομένων αρμο−
διοτήτων του».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του
ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως αυτή προστέθηκε με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012, (Α΄35), προ−
στίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε
κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού,
Αθλητικό Γραφείο, με αντικείμενο την υποβοήθηση του
έργου του. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητι−
σμό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο
να αποσπάται ένας (1) πτυχιούχος φυσικής αγωγής που
υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή
στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς».
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως
και 5, του παρόντος άρθρου άρχεται την 8.10.2008 και
αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων
αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι..
10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταρ−
γείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
11. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009
(Α΄29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανω−
τέρω ισχύουν και για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν
στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με
την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου